වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම (වී හා අනෙකුත් බෝග)

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත හැකි විශිෂ්ට කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ සේවාවන් මඟින් ‌ගොවි ජනතාවට සේවා සැපයීම අපගේ අරමුණයි.

ඔවුන්ගේ අස්වැන්න සඳහා රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දෙන බැවින් බෝග රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම ගොවීන්ට ඉතා වැදගත් වේ. ගොවීන් වෙහෙස මහන්සි වී වගා කරති. මේ අනුව ඔවුන් වගා හානිවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජය විසින් වගා රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කෘෂිකාර්මික වෙළඳපොලේ මිල උච්චාවචනයන් හේතුවෙන් අයහපත් කාලගුණය, ස්වභාවික විපත් හෝ ආදායම් අහිමිවීම් වැනි විවිධ අවදානම් හේතුවෙන් ගොවීන් තම වගාවන් විනාශ කිරීම හා හානි කිරීම හේතුවෙන් අත්විඳින මූල්‍ය පාඩු අවම කිරීම බෝග රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ අරමුණයි.

ශ්‍රී ලාංකේය කෘෂිකර්මාන්තයේ සුවිශේෂී ස්වභාවය සහ ශ්‍රී ලාංකේය ගොවීන්ගේ අසමාන සමාජ-ආර්ථික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, බෝග රක්ෂණය පොදුවේ අසාර්ථක උත්සාහයක් ලෙස පවතී. යෝජනා ක්‍රම නැවත නැවත සංශෝධනය කිරීමෙන් සහ ගොවීන් සඳහා වාරික සහනාධාර වශයෙන් විශාල සහයෝගයක් ලබා දීමෙන් පසුව පවා, බෝග රක්ෂණය අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා දීමට අපොහොසත් වී ඇත. යම් ආකාරයක හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බෝග රක්ෂණය දශක ගණනාවකට වැඩි කාලයක් පැවතුනද, එය ගොවීන්ගෙන් සුළු ප්‍රතිශතයකට පමණක් ළඟා වී තිබේ.

වගා රක්ෂණය

අනිවාර්ය වගා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම

අනිවාර්ය වගා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම

Read more

ක්ෂ්ත්‍ර බෝග යෝජනා ක්‍රම

ක්ෂ්ත්‍ර බෝග යෝජනා ක්‍රම

Read more

අල/ එලවළු සඳහා යෝජනා ක්‍රම

අල/ එලවළු සඳහා යෝජනා ක්‍රම

Read more

පලතුරු සඳහා යෝජනා ක්‍රම

පලතුරු සඳහා යෝජනා ක්‍රම

Read more

මල් සඳහා යෝජනා ක්‍රම

මල් සඳහා යෝජනා ක්‍රම

Read more

උක් සඳහා යෝජනා ක්‍රම

උක් සඳහා යෝජනා ක්‍රම

Read more

අනිවාර්ය භෝග වගා රක්ෂණය

(වී, බඩඉරිඟු, අර්තාපල්, ලොකු ළූණු, මිරිස්, සෝයා)

රක්ෂණයේ ස්වාභාවයආවරණය වන අවදානම්
අක්කරයට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/-ට අඩුගංවතුර, නියඟය ඇතුළු සියලු ස්වභාවික උවදුරු හා වන අලි
අක්කරයට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/-සියළු අවදානම්
අක්කරයට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/-ට සියළු අවදානම්

කේෂ්ත්‍ර භෝග වගා රක්ෂණය

රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමයරක්‍ෂිත මුදල රු. (අක්කරයක් සඳහා උපරිමය)රක්‍ෂණ වාරිකය (අක්කරයක් සඳහා රක්‍ෂිත මුදලින්මූලිකව ආවරණය වන අවදානම්
කවුපි60,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
මුංඇට80,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
උඳු30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කුරක්කන්30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
රටකජු75,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
තල50,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කොල්ලු30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
ඉහත සඳහන් වගාවන්ට අමතරව එක් එක්  ප්‍රදේශයට අවේණික ක්‍ෂේත්‍ර භෝග සඳහා රක්ෂණය ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවලදී ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාව වන විට පවතින වගා පිරිවැය පදනම් කරගෙන එම වගාවන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට හැක

අල වර්ග සහ එළවළු වගා රක්ෂණය

රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමයරක්‍ෂිත මුදල රු. (අක්කරයක් සඳහා උපරිමය)රක්‍ෂණ වාරිකය (අක්කරයක් සඳහා රක්‍ෂිත මුදලින්මූලිකව ආවරණය වන අවදානම්
බතල100,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
මඤ්ඤොක්කා100,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කිරි අල100,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
බීට්200,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
ගෝවා300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කැරට්300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
ලීක්ස්200,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
රතුළූණූ400,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*බටු180,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*බණ්ඩක්කා90,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*බෝංචි200,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*මාළු මිරිස්300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*තක්කාලි300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*කරවිල175,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*වට්ටක්කා100,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි

ඉහත සඳහන් අල වර්ග සහ එළවළු වගාවන්ට අමතරව ඔබ ප්‍රදේශයට අවේණික වූ අල වර්ග සහ එළවළු වගාවන් සඳහා වගා පිරිවැය පදනම් කර ගෙන ඉහත සඳහන් පරිද්දෙන් එම වගාවන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට හැක.

කේෂ්ත්‍ර භෝග වගා රක්ෂණය

රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමයරක්‍ෂිත මුදල රු. (අක්කරයක් සඳහා උපරිමය)රක්‍ෂණ වාරිකය (අක්කරයක් සඳහා රක්‍ෂිත මුදලින්මූලිකව ආවරණය වන අවදානම්
ඉඟුරු200,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කහ700,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
කුරුඳු400,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
ගම්මිරිස්400,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*අන්නාසි400,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*පැපොල්300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
*කෙසෙල්300,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි

ඉහත සඳහන් වගාවන්ට අමතරව ඔබ ප්‍රදේශයට අවේණික දිගු කාලීන භෝග වර්ග සඳහා රක්ෂණය ඉල්ලුම් කරන අවස්ථා වලදී වගා පිරිවැය පදනම් කරගෙන එම වගාවන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට හැක.

ලබාගත හැකි අමතර ආවරණයන් හා වාරික අනුපාතය (රක්‍ෂිත මුදලින්)

ඉහත B, C, හා D කොටසේ සඳහන් සියළු වගාවන් රක්ෂණය කිරීමේදී අවශ්‍යතාවය පරිදි පහත සඳහන් අමතර ආවරණයන්ද ලබා දීමට හැකියාව පවතී.

ආවරණයරක්‍ෂිත මුදලින්
වන සතුන්ගෙන් වන හානි(වන අලි හානි හැර)1%
*වරින් වර අස්වනු නෙලන වගාවන් සඳහා පළමු අස්වැන්න නෙලීමේ දින සිට ඉදිරියට දින 14ක් සඳහා රක්‍ෂණ ආවරණය1%

*වරින් වර අස්වනු නෙලන වගාවන් සඳහා පළමු අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු රක්‍ෂණය අවලංගු වේ. මෙම අමතර ආවරණය ලබා ගෙන ඇති විටකදී රක්‍ෂිත හේතුවකින් වගාවට සිදුවන හානි සඳහා වන්දි මුදල් නිදහස් කරනු ලැබේ. මේ යටතේ වෙළඳපොළ අහිමි වීම ආවරණය නොවේ.

 

 

 

ආවරණය වන අක්කර ප්‍රමාණය(එක් ඒකකයක් සඳහා අවමය)

සෑම භෝගයක් සඳහාම අවමයෙන් අක්කර ¼ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබේනම් පමණක් එම වගාව රක්‍ෂණය කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.

වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම ඇතුළත් වීම සදහා

වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමට ඇතුළත් වීම සදහා පහත ක්‍රමවේද අනුගමනය කර හැකිය.

අයදුම් කරන්න

දිස්ත්‍රික්ක කාර්යාලයක් වෙත ‌ගොස් තොරතුරු විමසන්න

වගා බිම නිරීක්ෂණය

මෙම රක්ෂණ ආවරණයට ඔබට ඇතුළත් විය හැකිද යන්න මෙහි දී නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.

රක්ෂණ ආවරණයට ඇතුලත් වීම

මෙම රක්ෂණ ආවරණයට ඇතුලත් වී මාස 2කට පසු ඔබට අවශ්‍ය පුතිලාභ හිමි වනු ඇත.

අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වැදගත් සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාව ලබා දීම අපගේ අභිප්‍රයයි. දැන්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අප රක්ෂණ ක්‍රමයන්

වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම

අස්වැන්න සඳහා රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දෙන බැවින් පහත සදහන් බෝග සදහා එම රක්ෂණය මඟින් ගොවි ජනතාවට සේවා සැපයීම අපගේ අරමුණයි.

  • අනිවාර්ය භෝග වගා රක්ෂණය – (වී, බඩඉරිඟු, අර්තාපල්, ලොකු ළූණු, මිරිස් හා සෝයා)

  • කේෂ්ත්‍ර භෝග වගා රක්ෂණය -(කවුපි, මුංඇට, උඳු, කුරක්කන්, රටකජු, තල හා කොල්ලු)

  • අල වර්ග සහ එළවළු වගා රක්ෂණය -(බතල, මඤ්ඤොක්කා, කිරි අල, බීට්, ගෝවා, කැරට්, ලීක්ස්, රතුළූණූ, බටු, බණ්ඩක්කා, බෝංචි, මාළු මිරිස්, තක්කාලි, කරවිල හා වට්ටක්කා)

  • සෙසු භෝග වගා රක්ෂණය -(ඉඟුරු, කහ, කුරුඳු, ගම්මිරිස්, අන්නාසි, පැපොල් හා කෙසෙල්)

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පශු රක්‍ෂණ)

වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම ගැන ඔබේ උනන්දුවට ස්තූතියි. ඔබට දැන ගැනීමට ඇති අවශ්‍ය කරුණ සදහන් කර පෝරමය කරුණාකර පුරවන්න.
රාජකාරි දින 1-2 ඇතුළත අපි ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නෙමු.