“රටටම හුස්ම දෙන නැකත” ජාතික පැළ සිටුවීමේ මහෝත්සවය ජාතික වැඩසටහන, කළුතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාල පරිශ්‍රය