බොරලැස්ගමුවේ පිහිටි කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා ලේඛනාගාරය, ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය, මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 2023.03.14 වන දා විවෘත කෙරිණි.