උදු, මුං ඇට, කව්පි, රටකජු, කුරක්කන්, තල, කොල්ලු යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රවල ඉතා වැදගත් භෝග වේ. ඉහත භෝග මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ ආවරණය කෙරේ.
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, පුත්ලම, බදුල්ල, ත්‍රිකුණාමලය සහ මහවැලි කලාප වැනි තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා බෝග වර්ග කිහිපයක් අනුමත කර ඇත.

මෙම ප්‍රභේද වගා කරන ගොවීන්ට මෙම රක්ෂණාවරණය ලබාගත හැකිය

කව්පි වර්ග : MI-35, Dawala, Waruna, Wijaya
මුං ඇට වර්ග : MI-6, MI-5, Ari
සෝයා වර්ග : PB-01, PM-13, PM-25
බිම් ගෙඩි වර්ග : වලවේ, ටිකිරි, තිස්ස

ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි හා වන අලි හානි යනාදී අවදානම් ආවරණය කෙරේ.

අංකයරක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමයරක්‍ෂිත මුදල රු. (අක්කරයක් සඳහා උපරිමය)රක්‍ෂණ වාරිකය (අක්කරයක් සඳහා රක්‍ෂිත මුදලින්)මූලිකව ආවරණය වන අවදානම්
1කවුපි60,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
2මුංඇට80,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
3උඳු30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
4කුරක්කන්30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
5රටකජු75,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
6තල50,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි
7කොල්ලු30,000.007%ස්වාභාවික විපත්, රෝග හා පලිබෝධ, කෘමි හානි, වන අලි හානි

ඉහත සඳහන් වගාවන්ට අමතරව එක් එක් ප්‍රදේශයට අවේණික ක්‍ෂේත්‍ර භෝග සඳහා රක්ෂණය ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවලදී ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාව වන විට පවතින වගා පිරිවැය පදනම් කරගෙන එම වගාවන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට හැක.

මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වගාවන් රක්ෂණය කිරීමේදී අවශ්‍යතාවය පරිදි පහත සඳහන් අමතර ආවරණයන්ද ලබා දීමට හැකියාව පවතී.

ආවරණයරක්‍ෂිත මුදලින්
වන සතුන්ගෙන් වන හානි(වන අලි හානි හැර)1%
*වරින් වර අස්වනු නෙලන වගාවන් සඳහා පළමු අස්වැන්න නෙලීමේ දින සිට ඉදිරියට දින 14ක් සඳහා රක්‍ෂණ ආවරණය1%

*වරින් වර අස්වනු නෙලන වගාවන් සඳහා පළමු අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු රක්‍ෂණය අවලංගු වේ. මෙම අමතර ආවරණය ලබා ගෙන ඇති විටකදී රක්‍ෂිත හේතුවකින් වගාවට සිදුවන හානි සඳහා වන්දි මුදල් නිදහස් කරනු ලැබේ. මේ යටතේ වෙළඳපොළ අහිමි වීම ආවරණය නොවේ.

ආවරණය වන අක්කර ප්‍රමාණය(එක් ඒකකයක් සඳහා අවමය)

සෑම භෝගයක් සඳහාම අවමයෙන් අක්කර ¼ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබේනම් පමණක් එම වගාව රක්‍ෂණය කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.

ඔබගේ වගාව සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.